GDEq Photos / 2012 - Trieste - VolodyaFest - by Joseph Krasil'shchik 34